Kalite İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Alt Başlıklar Görevlendirmeleri

ANA BAŞLIK, ALT ÖLÇÜTLER VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN GÖREVLENDİRMELER

 

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

Görevlendirilen Üyeler:

  1. Prof. Dr. Yaşar AKGÜN
  2. Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
  3. Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YILDIRIMHAN
  4. Doç. Dr. Talip YİĞİT

 

A.1  Liderlik ve Kalite

Kurum, kurumsal dönüşümünü sağlayacak yönetim modeline sahip olmalı, liderlik yaklaşımları uygulamalı, iç kalite güvence mekanizmalarını oluşturmalı ve kalite güvence kültürünü içselleştirmelidir.

A.2  Misyon  ve  Stratejik  Amaçlar

Kurum; vizyon, misyon ve amacını gerçekleştirmek üzere politikaları doğrultusunda oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlayarak uygulamalı, performans yönetimi kapsamında sonuçlarını izleyerek değerlendirmeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

A.3  Yönetim Sistemleri

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına almak amacıyla mali, beşerî ve bilgi kaynakları ile süreçlerini yönetmek üzere bir sisteme sahip olmalıdır.

A.4  Paydaş  Katılımı

Kurum, iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmalı ve yönetmelidir.

A.5  Uluslarar asıl aşma

Kurum, uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda süreçlerini yönetmeli, organizasyonel yapılanmasını oluşturmalı ve sonuçlarını periyodik olarak izleyerek değerlendirmelidir.

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Görevlendirilen Üyeler:

  1. Prof. Dr. Yaşar AKGÜN
  2. Prof. Dr. Michelangelo GUIDA
  3. Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YILDIRIMHAN
  4. Doç. Dr. Talip YİĞİT

 

B.1  Program  Tasarımı , Değerlendirmesi  ve  Güncellenmesi

Kurum, öğretim programlarını Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi ile uyumlu; öğretim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına uygun olarak tasarlamalı, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için periyodik olarak değerlendirmeli ve güncellemelidir.

B.2  Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme  Öğretme  ve  Değerlendirme)

Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla öğrenci merkezli ve yetkinlik temelli öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulamalıdır. Kurum, öğrenci kabulleri, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına yönelik açık kriterler belirlemeli; önceden tanımlanmış ve ilan edilmiş kuralları tutarlı şekilde uygulamalıdır.

B.3  Öğrenme  Kaynakları ve  Akademik  Destek  Hizmetleri

Kurum, hedeflediği nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak ve eğitim- öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun altyapıya, kaynaklara ve ortamlara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır. Kurum öğrencilerin akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik destek hizmetleri sağlamalıdır.

B.4  Öğretim  Kadrosu

Kurum, öğretim elemanlarının işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır. Hedeflenen nitelikli mezun yeterliliklerine ulaşmak amacıyla, öğretim elemanlarının eğitim-öğretim yetkinliklerini sürekli geliştirmek için olanaklar sunmalıdır.

 

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

 

Görevlendirilen Üyeler:

 

C.1  Araştırma  Süreçlerinin  Yönetimi  ve  Araştırma  Kaynakları

Kurum, araştırma faaliyetlerini stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen biçimde yönetmelidir. Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır.

C.2  Araştırma  Yetkinliği,  İş  birlikleri  ve  Destekler

Kurum, öğretim elemanları ve araştırmacıların araştırma yetkinliğini sürdürmek ve iyileştirmek için olanaklar (eğitim, iş birlikleri, destekler vb.) sunmalıdır. 

C.3  Araştırma  Performansı

Kurum, araştırma faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

 

D. TOPLUMSAL KATKI

Görevlendirilen Üyeler:

  1. Doç. Dr. Talip YİĞİT

 

D.1  Toplumsal  Katkı  Süreçlerinin  Yönetimi  ve  Toplumsal  Katkı  Kaynakları 

Kurum, toplumsal katkı faaliyetlerini stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönetmelidir. Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır.

D.2  Toplumsal  Katkı  Performansı

Kurum, toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemeli ve sürekli iyileştirmelidir.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Görevlendirilen Üyeler:

  1. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ADAK